top of page
Search

ШТО МУ Е ПОТРЕБНО НА ВАШИОТ БИЗНИС?

Updated: Jan 24


сметководство, документи

Што му е потребно на вашиот бизнис?


Ви требаат информации за перманентните промени во деловната активност на компанијата врз основа на веродостојна документација.


Ви треба евиденција на имотот, капиталот, обврските, приходите и расходите и финансискиот резултат базиран на меѓународно прифатени стандарди и законски прописи.


Ви треба ажурна евиденција на деловните настани и нивна анализа, контрола и предвидување на идните ефекти.


Ви требаат информации за изготвување на калкулации на цените, трошоците на набавка на суровините и материјалите, услугите и капиталот.


Ви требаат правовремени информации за донесување на најважните деловни одлуки.


Ви требаат информации во најразлични ситуации и проблеми за донесување рационални деловни одлуки и решително справување со проблемите за максимализација на ефектите од деловната активност.


Ви требаат издржани финансиски извештаи базирани на валидни, систематизирани информации.


Ви треба отчет пред даночните власти и управувачките и раководните структури за економските текови и остварените ефекти.


ВИ ТРЕБА СМЕТКОВОДСТВО...

Сметководството е јазик на бизнисот!

Komentáře


bottom of page