top of page
kfk belo.png
kfk vo boja.png

КОНТРОЛИНГ | ФИНАНСИИ | КОНСАЛТИНГ

Како
функционираме?

Blueprint на компаниите

Правиме комплетно скенирање на компанијата, ги поставуваме можните „сценарија“ и модели на ефикасно функционирање. Ова всушност е план или организиран систем за сметководството кој овозможува точно и систематично бележење на сите финансиски трансакции и состојби на една организација

Детектирање на проблемите 

Дектирањето на проблемите е процес кој овозможува рано препознавање на неправилности, неефикасности или ризици кои можат да влијаат на финансиската состојба и перформансите на една компанија. Ги детектираме сите потенцијани проблеми и нудиме решенија изработени со различни алатки и анализа согласно со меѓународните стандарди за финансиско известување

Долгорочна стратегија за успех

Стратегијата за успех се однесува на планирањето и управувањето на вашите финансии на начин кој ќе ви овозможи постигнување на вашите долгорочни финансиски цели. Оваа стратегија има за цел да го подобри вашиот финансиски статус и да ви дозволи да изградите стабилна основа за вашиот финансиски успех во иднина.

ЗОШТО ДА ГО ОДБЕРЕТЕ КФК

15+ години професионално искуство

Организиран систем на функционирање

Професионалци кои беспрекорно го познаваат даночниот систем

Повеќе од 150 задоволни клиенти

Custom made услуги за клиенти

Постојано унапредување на услуги согласно со трендовите

smiling-insurance-agent-going-through-paperwork-communicating-with-her-clients-during-meet
accountant-banker-calculate-cash-bill.jpg

ИНДУСТРИИ СО КОИ РАБОТИМЕ

HoReCa

IT

ГРАДЕЖНИШТВО

ЕДУКАЦИЈА

ЕНЕРГЕТИКА

ЗДРАВСТВО

МУЛТИМЕДИЈА

МАРКЕТИНГ

МЕТАЛУРГИЈА

ОДРЖУВАЊЕ

ТРАНСПОРТ

ТРГОВИЈА

ФАРМАЦИЈА

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

КОНСУЛТАНТСКИ ПАКЕТ УСЛУГИ

спектар на услуги кои одговарат на секој клиент

closeup-woman-taking-shelf-green-paper-folder-office-work-documentation-accounting.jpg
Contact
bottom of page